Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej

Badania

Zakres badań naukowych prowadzonych przez pracowników zakładu obejmuje przede wszystkim brytyjską literaturę dramatyczną, począwszy od dramatu średniowiecznego i renesansowego po dramat współczesny, oraz dramat irlandzki. W zakres zainteresowań pracowników wchodzi także poezja angielska i irlandzka, współczesna literatura oraz teoria.

Badania prowadzone w zakładzie dzielą się na następujące obszary tematyczne:

  1. Angielska literatura średniowieczna: dramat średniowieczny - misteria i moralitety; kazalnictwo i ikonografia średniowieczna; poezja, zwłaszcza twórczość Geoffreya Chaucera oraz Poety Perły, transformacja motywów baśniowych pod wpływem chrześcijaństwa i ideologii rycerskiej; baśniowa tradycja oraz wierzenia ludowe w średniowiecznych opowieściach i romansach; ballady i romanse średniowieczne. Dziedzinami tymi zajmują się prof. dr hab. Andrzej Wicher, dr Piotr Spyra oraz dr Joanna Matyjaszczyk.

  2. Literatura angielskiego renesansu: dramat renesansowy, w szczególności wpływ moralitetu na dramat elżbietański oraz twórczość Williama Shakespeare'a, w tym między innymi takie zagadnienia jak permutacje baśniowych schematów narracyjnych w jego dramatach; związki pomiędzy komediami Williama Shakespeare'a a późnośredniowieczną tradycją literacką i folklorem; współczesne realizacje teatralne i adaptacje filmowe dramatów renesansowych, w szczególności sztuk Shakespeare'a; poezja wczesnego renesansu oraz twórczość mistyków. Dziedzinami tymi zajmują się prof. dr hab. Andrzej Wicher, dr Magdalena Cieślak, dr Agnieszka Rasmus oraz dr Piotr Spyra.

  3. Współczesny dramat brytyjski i irlandzki oraz teoria dramatu: teatr absurdu w Europie i Ameryce, a w szczególności twórczość takich dramaturgów jak S. Beckett, H. Pinter, T. Stoppard, S. Mrożek i E. Albee; porównanie użycia groteski przez Samuela Becketta i Sławomira Mrożka, prezentacja i funkcje ludzkiego ciała w sztukach Samuela Becketta; twórczość Harolda Pintera jako dramaturga, reżysera, scenarzysty i działacza politycznego; teatr a polityka w wieku XX i na początku nowego stulecia; teatr polityczny i dramat polityczny na gruncie europejskim i amerykańskim, a zwłaszcza brytyjski i irlandzki dramat polityczny XX wieku; status teatru politycznego w erze rozkwitu środków masowej komunikacji, "info-rozrywki" i masowej mediatyzacji życia publicznego; teatr/dramat faktu, dramat dokumentalny; przestrzeń we współczesnym dramacie angielskim i irlandzkim; opowiadanie historii w dramacie irlandzkim; motyw tańca we współczesnym dramacie irlandzkim; dramat poetycki i specyficzne użycie czasu jako jego wyróżnika; metateatr; czas jako element strukturalny i tematyczny dramatu; język współczesnej brytyjskiej dramaturgii; problem przemocy werbalnej we współczesnym dramacie brytyjskim; psychodrama jako źródło iluzji teatralnej; zjawisko dezintegracji teatralnej; fragmentacja i rekonstrukcja tożsamości postaci; angielscy dramaturdzy jako reżyserzy własnych sztuk; teoria dramatu i wpływ dramaturgii angielskiej na polski teatr; dramat nowego brutalizmu; semiologia teatru; europejska awangarda teatralna a dramat brytyjski. Dziedzinami tymi zajmują się prof. dr hab. Jadwiga Uchman, dr Michał Lachman, dr Paulina Mirowska, dr Katarzyna Ojrzyńska oraz mgr Maciej Wieczorek.

  4. Współczesna anglojęzyczna poezja irlandzka i brytyjska: poezja północnoirlandzka, głównie twórczość Michaela Longleya i Toma Paulina; konflikt w Ulsterze w poezji irlandzkiej; powiązania miedzy współczesnymi poetami irlandzkimi i polskimi (Tom Paulin i Seamus Heaney a Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz); Irlandia a Grecja (porównanie współczesnej literatury, kultury, historii i zagadnień społ-pol. Irlandii i Grecji nowożytnej). Dziedzinami tymi zajmuje się dr hab. Joanna Kruczkowska.

  5. Film: teoria adaptacji; adaptacja teatralna, filmowa i telewizyjna; współczesne adaptacje sztuk Williama Szekspira; teoria queer i problematyka gender; historia i teoria filmu; estetyka kina; camp w kinie i kulturze; amerykańskie remake'i filmów brytyjskich z lat 60. i 70; kino brytyjskie a Hollywood; humor w twórczości Alfreda Hitchcocka; metakino we współczesnym filmie brytyjskim i amerykańskim; surrealizm w filmie; kino autorskie (Hitchcock, Cronenberg, Lynch, De Palma); zjawisko filmu kultowego w Wielkiej Brytanii; prezentacja subkultur w kinie brytyjskim; teoria spojrzenia a prezentacja kobiet w filmie współczesnym; czarny film i jego współczesne ekwiwalenty; kino głównego nurtu a kino sprzeciwu (Francuska Nowa Fala, Brytyska Nowa Fala); definicja pojęcia widza niezależnego; motyw podwójnej tożsamości ("doppelganger"), uniwersalność symbolizmu w literaturze, teatrze i filmie, wizualizacja semantyki, psychologia postaci. Dziedzinami tymi zajmują się dr Magdalena Cieślak, dr Agnieszka Rasmus.

  6. Literatura fantastyczna: twórczość J.R.R. Tolkiena i C.S. Lewisa; problem związków między mitem i baśnią magiczną a literaturą. Dziedziną tą zajmuje się prof. dr hab. Andrzej Wicher.

  7. Teoria literatury: oralność i kultura pisma; strukturalizm i poststrukturalizm francuski; średniowieczne i współczesne koncepcje semiotyczne; kategoria wzniosłości w odniesieniu do literatury średniowiecznej i folklorystycznej oraz w kontekście kultury XX wieku; kultura popularna i mass media a literatura i kanon (zwłaszcza w kontekście obecności motywów szekspirowskich we współczesnej kulturze masowej); teorie liminalności. Dziedzinami tymi zajmują się prof. dr hab. Andrzej Wicher, dr Magdalena Cieślak, dr Piotr Spyra oraz dr Joanna Matyjaszczyk.